خبرنامه خبرنامه

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • خبرنامه روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

 نشريات داخلي، مي‌تواند نقش موثري را در ايجاد ارتباط متقابل و متعادل بين بخش‌هاي مختلف يك سازمان ايفا نمايند و فرصت‌ مناسبي را براي تشريح و تبيين اهداف سازماني و جلب مشاركت پرسنل، براي اداره سازمان فراهم آوردند. نشريه داخلي يا خبرنامه، سند مكتوبي است كه در سازمان‌هاي دولتي يا غيردولتي در زمينه‌هاي اخبار سازمان، مسايل آموزشي، فني و تخصصي، فرهنگي و سياسي و نظاير آن (مرتبط با سياست‌ها و وظايف قانوني و در محدوده فعاليت‌هاي سازمان) منتشر و به منظور اطلاع‌رساني، ايجاد ارتباط و همگرايي فكري و عملي بين مسئولان سازمان و كاركنان و جلب نظر و همكاري طرفين بين اعضاي سازمان توزيع مي‌شود. بدین منظور روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری اقدام به انتشار خبرنامه نموده است.

روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

صفحه1از6123456.بعدي.برو
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0