پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ریاست پژوهشکده

  دکتر مرتضی گل محمدی

(رزومه)

 دکترای بیماری شناسی - باکتری شناسی

تلفن:  01155229081

دورنگار:  01155229789

 Email:  citrus_icri@areeo.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0