ریاست پژوهشکده

  دکتر سیروس آقاجان زاده

 دکترای گیاهپزشکی

تلفن:  01155229081

دورنگار:  01155229789

 Email:  citrus_icri@areeo.ac.ir

 s.aghajanzadeh@areeo.ac.ir


6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0