پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2
دکتر مرتضی گل محمدیرئیس پژوهشکدهCitrus_icri@areeo.ac.ir01155229789 
دکتر جواد فتاحی مقدممعاونت پژوهشیCitrus_as@areeo.ac.ir01155228509 
دکتر هرمز عبادیمدیر برنامه ریزی و پشتیبانیicri@areeo.ac.ir01155222081 

آدرس: مازندران - رامسر - خیابان استاد مطهری - پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

صندوق پستی: 335-46915

کد پستی: 4691733113

 

تلفن: 01155222081

دورنگار: 01155223282Address: Motahari blvd., Ramsar, Mazandaran, Iran

Tel: 0098-11-55222081

Fax: 0098-11-55223282

http://icri.areeo.ac.ir   email: icri@areeo.ac.ir

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0